Σκοπός του εργαστηρίου

Σκοπός του «Εργαστήριου Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας» είναι η κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας σε προπτυχιακό́, μεταπτυχιακό́, διδακτορικό́ και μεταδιδακτορικό́ επίπεδο στα πεδία ενδιαφέροντος του εργαστήριου. 

Στόχος του Εργαστήριου είναι να προάγει την επιστημονική́ γνώση αναφορικά́ με τα γνωστικά́ αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής́ Εργασίας. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης επιστημονικών μελετών στα γνωστικά́ αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.ΤΕ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. 

Αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας η οποία εστιάζει σε γενικά́ και ειδικά́ επιστημονικά́ θέματα Κοινωνικής Εργασίας ως εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης, καθώς και στις εφαρμογές/καλές πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας. Ενδεικτικά́ το εργαστήριο δραστηριοποιείται σε ειδικότερα πεδία της Κοινωνικής Εργασίας, όπως: Κοινωνική Εργασία στην Κοινότητα, Διαπολιτισμική́ Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Εργασία στη Δημόσια Υγεία, Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο, στις Εξαρτήσεις, Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην οικογένεια, Κοινωνική Εργασία με ηλικιωμένα, ανάπηρα άτομα, Διαφορετικότητα και Κοινωνική Εργασία κ.α. 

Επίσης, αποβλέπει στη διερεύνηση θεμάτων/προβλημάτων αιχμής της σημερινής κοινωνίας όπως το προσφυγικό́ – μεταναστευτικό́ φαινόμενο, η ανεργία, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κακοποίηση, η παραβατικότητα, οι διακρίσεις, ο ρατσισμός κ.α. Αξιοποιεί μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν σε τοπικό́ επίπεδο ανάγκες αλλά́ και βιώματα πληθυσμιακών ομάδων και κοινοτήτων ενδιαφέροντος, με παράλληλο σχεδιασμό́ προτάσεων για βελτίωση των συνθήκων ζωής τους. 

Κυρίοι στόχοι, επίσης είναι: 

-Η ανάληψη αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους φορείς ερευνητικών έργων-προγραμμάτων και η προώθηση της συνεργασίας με ακαδημαϊκά́ ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ινστιτούτα και ερευνητικά́ κέντρα που έχουν αντίστοιχους στόχους. 

– Η παραγωγή́ νέας γνώσης και η δημοσιοποίηση των ευρημάτων του μέσω συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά́ περιοδικά́ και επιστημονικές εκδόσεις, καθώς και η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που υπηρετούν στα σχετικά́ γνωστικά́ αντικείμενα. 

-Η προώθηση της έρευνας και η μελέτη θεμάτων που αφορούν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία 

– Η συνεργασία με φορείς χάραξης κοινωνικής πολιτικής, με σκοπό την προώθηση θεμάτων και την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 

– Η ανάπτυξη καινοτόμων πιλοτικών δράσεων κοινωνικής και κοινοτικής εργασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων σε συνεργασία με τοπικούς κοινωνικούς φορείς. 

-Η υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Διδακτορικών και μετα-Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

– Η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.